Privacy Policy

Cloudventures is een technisch specialist als het gaat om personaliseren. Dat doen we door in opdracht van onze opdrachtgevers en met behulp van technologie, profielen van websitebezoekers te maken. In een profiel kan bijvoorbeeld vastgelegd worden op welke producten een bezoeker klikt. Met behulp van deze technologie kunnen we de inhoud van de website (of shop) voor de bezoeker een stuk relevanter maken door het aanbod te personaliseren. Dit kan ook toegepast worden in andere (digitale) communicatiemiddelen. Het doel daarvan is om de totale (merk-)beleving persoonlijker te maken.

Privacy is binnen Cloudventures een zeer belangrijk onderwerp. Wij hebben in onze interne organisatie geborgd dat alle medewerkers zich daar continu van bewust zijn. Bij de inrichting van onze processen en onze technologie is privacy een van de pijlers die altijd als uitgangspunt worden genomen (privacy by design). Er is een functionaris privacy en gegevensverwerking aangesteld en we hebben een procedure voor het melden van datalekken.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Europese regelgeving en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. Met de AVG (GDPR) kent de Europese Unie één privacywet. Wij sluiten conform de AVG met onze klanten een verwerkersovereenkomst en geheimhoudingsovereenkomst.

De door ons -namens de opdrachtgever verzamelde data- wordt alleen gedeeld met onze opdrachtgever.

Cloudventures
bv, gevestigd aan Witte Kruislaan 6 1217 AP Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.Cloudventures.com
Witte Kruislaan 6
1217 AP Hilversum
+31(0)85 401 73 13

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Cloudventures verwerkt persoonsgegevens namens haar opdrachtgever. De consument maakt gebruik van de diensten van onze opdrachtgever, waarbij de consument akkoord gaat met het privacy statement van onze opdrachtgever, waaraan Cloudventures middels een afgesloten verwerkersovereenkomst met deze opdrachtgever aan gebonden is. Afhankelijk van het privacy statement overeenkomst worden persoonsgegevens verwerkt.

Hieronder vindt u een overzicht maar niet gelimiteerd van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op de website van de opdrachtgever aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch met de opdrachtgever
Locatiegegevens
Gegevens over uw activiteiten op de website van de opdrachtgever
Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Wij of onze opdrachtgever(s) hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige met onze technologie, neem dan contact met de webmaster van de website of via privacy@Cloudventures.com.transurl.nl, dan verwijderen wij i.o.m. onze opdrachtgever deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Cloudventures verwerkt namens haar opdrachtgever(s) persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere communicatiemiddelen
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Cloudventures bewaart namens haar opdrachtgevers persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Gegevens verkregen voor gebruik in Google Analytics > 26 maanden > standaard bewaartermijn Google Analytics
Ingevulde gegevens contactformulier > Geen opgestelde bewaartermijn > Zonder aanvraag verwijdering blijven gegevens namens de opdrachtgever bewaard.
Delen van persoonsgegevens met derden:
Cloudventures deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers- overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Cloudventures blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Cloudventures technologie maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Cloudventures gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast wordt op de site van de opdrachtgever het surfgedrag bijgehouden zodat we acties en het aanbod kunnen worden gepersonaliseerd.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cloudventures en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij onze opdrachtgever of ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@Cloudventures.com.transurl.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kan onze opdrachtgever of wij u om een scan of kopie van een geldig identiteitsbewijs vragen.

Cloudventures wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Cloudventures neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wat betreft verdere invulling op het vlak van de AVG leest u hieronder meer over hoe wij daar mee omgaan:

Recht op informatie:
Cloudventures gaat er vanuit dat onze opdrachtgevers – de verwerkingsverantwoordelijke- zelf invulling geeft aan het recht op informatie middels een duidelijk cookie en privacy statement. Wij kunnen aangeven welke data wordt vastgelegd en met welk doel zodat dit opgenomen kan worden in het privacy statement.

Recht op inzage:
Consumenten hebben recht op inzage in hun persoonsgegevens zoals deze voor onze opdrachtgevers worden vastgelegd. Er hoeft geen reden gegeven te worden voor een inzageverzoek.

Het is aan onze opdrachtgevers – de verwerkingsverantwoordelijke – te verifiëren of de aanvrager recht heeft op de informatie. Het verzoek worden opgepakt en binnen 2 werkdagen na de start volgt een overzicht van de informatie die is opgeslagen in het technische platform. Dit geeft dus antwoord op vraag 1 uit het voorbeeld. Onze opdrachtgevers – de verwerkingsverantwoordelijke- zijn verantwoordelijk op de antwoorden op overige vragen.

Recht op rectificatie
Indien een van onze opdrachtgevers – de verwerkingsverantwoordelijke- vraagt om rectificatie van persoonsgegevens wordt dit verzoek binnen 2 werkdagen door Cloudventures uitgevoerd. De informatie wordt inzichtelijk gemaakt en daarna door Cloudventures op verzoek van de opdrachtgever aangepast.

Recht op vergetelheid & bewaartermijn:
In de volgende situaties zal Cloudventures iemands persoonsgegevens wissen:

Niet meer nodig.
De organisatie/opdrachtgever heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor de organisatie ze heeft verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.
Toestemming ingetrokken.
De betrokkene heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan de organisatie voor het gebruik van zijn gegevens, maar trekt die toestemming nu in.
De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking. Er geldt op grond van artikel 21 van de AVG een absoluut recht van bezwaar tegen direct marketing. En een relatief recht van bezwaar als de rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het belang van de organisatie om de persoonsgegevens te verwerken.
Onrechtmatige verwerking.
De organisatie verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.
Wettelijk bepaalde bewaartermijn verlopen.
De organisatie is wettelijk verplicht om de gegevens na bepaalde tijd te wissen.
Apps en websites bij kinderen.
De betrokkene is jonger dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website (‘dienst van de informatiemaatschappij’).
Indien een relatie van de opdrachtgever -de Verwerkingsverantwoordelijke- vraagt om verwijdering van persoonsgegevens bij Cloudventures, is aan Verwerkingsverantwoordelijke te verifiëren of de aanvrager recht heeft op verwijdering van de informatie. Het verzoek worden opgepakt en binnen 2 werkdagen wordt de informatie verwijderd of waar nodig geanonimiseerd.

Indien de opdrachtgever – de Verwerkingsverantwoordelijke- data geautomatiseerd wil verwijderen om zodoende juiste invulling te geven aan de bewaartermijn die aan relaties van Verwerkingsverantwoordelijke is gecommuniceerd, dient dit verzoek ingediend te worden bij Cloudventures. Het is daarbij van belang duidelijk te omschrijven welke data verwijderd of geanonimiseerd moet worden en na welke termijn. Cloudventures zal vervolgens hiervoor geautomatiseerde processen inregelen die data waarvan de bewaartermijn is verstreken verwijdert danwel anonimiseert.

x